Вызвать сантехника. Вызвать электрика

сантехник миасс электрик миасс
сантехник миасс электрик миасс

 

Сантехник Миасс

Электрик Миасс

Эвакуатор Миасс, Эвакуатор Чебаркуль

Услуги перфоратора. Услуги отбойный молоток

мтс.     +7 9124076666
т2.      +7 9049463666

Вызвать сантехника на дом. Вызвать электрика на дом

Содержание материала

Поздравительные стихи на татарском языке.

 

 

Свадебные и другие поздравления на татарском языке.

Туй котлаулары.
Озын булсын синећ гомерећ, 
Тыныч булсын џђрчак књћелећ. 
Бђхет чишмђлђрећ мул аксын, 
Зур шатлыклар белђн таћ атсын.

Поздравительные стихи. 


50 яшьлек...
алтын юбилее белђн ихлас књћелдђн кайнар котлыйбыз. Сића озын гомер, бђхет-шатлыклар, ќан тынычлыгы, тђн сихђте, саулык-сђламђтлек телибез. Кайгы-хђсрђткђ бирешми, џаман шулай кљчле рухлы џђм ярдђмчел, изге књћелле, балаларыћныћ џђм оныкларыћныћ игелеген књреп озак яшђргђ насыйп булсын. Рђхмђтлђргђ џђм рђхђтлђргђ тљренеп яшђ. Ђнкђй, диеп ђйтер кешећ булу
Нинди бђхет бит ул дљньяда. Шатлыкларыћ булса — уртак була Кайгыларыћ булса — югала.
Уйлама ђле, картаям, дип, 
Шат-кљлђч бул, сњнмђ-сњрелмђ.
Кадер-хљрмђт књреп њтсен гомерећ Урыннарыћ булсын гел тњрдђ. 
Ић изге телђклђр 


Туган кљне - 25 яшьлек юбилее белђн кайнар котлыйбыз.
Кадерле кешебезгђ озын гомер, корычтай нык сђламђтлек, гаилђсендђ ак бђхетлђр, куанычлар, њз тиће белђн матур итеп яшђњлђрен телибез. Син бит безнећ яшђњ яме, синсез безгђ бик књћелсез. Яшђ ђле безне шатландырып.
Ић изге телђклђр белђн ђти-ђниећ, абыећ …….., тормыш иптђшећ џђм …….

 

 

 

35 яше тулуы белђн ихлас књћелдђн кайнар котлыйбыз. Сљекле кешебезгђ килђчђктђ ныклы тазалык, озын гомер, гаилђсендђ ак бђхетлђр, шатлыклар, тормыш иптђше белђн бђхет-рђхђттђ яшђвен телибез.
Котлы булсын туган кљнећ
Озак яшђ, бул син бђхетле.
Яныбызда син булганда гына,
Табып була олы бђхетне.
Кояшныкы кебек булсын гомерећ,
Књзлђрећдђ нурлар сњнмђсен.
Бњгенгедђй итеп елмайган йљзећ
Кайгы чаткылары књрмђсен.
Изге телђклђр белђн 

 


олы бђйрђмнђре - 45 яшьлђре тулу белђн ихлас котлыйбыз.
Кырык биш яшь ул - матур гомер,
Уйламагыз килђчђк картлыкны.
Исђнлекне књбрђк бирсен Ходай.
Калган гомерегез њтсен шатлыкта.
Рђхмђт, сезгђ, мећ-мећ рђхмђт,
Џђрчакта булдыгыз тњземле,
Сђламђт булыгыз, 
џичбер кайгы књрмђгез,
Ходай олыласын њзегезне.
Ић изге телђклђр белђн

 

 

 


матур бђйрђме - 50 яшьлек юбилее белђн ихлас књћелдђн котлыйбыз. Килђчђктђ ныклы сђламђтлек, эшећдђ ућышлар, гаилђ бђхете, шатлыклар телибез.
Сића насыйп булган 
бђхет, шатлык,
Якты кљннђр мђћге 
њтмђсен.
Сђламђтлек - ярты 
бђхет, дилђр,
Шунысы бигрђк 
читлђп њтмђсен.
Бђхет чишмђлђрећ 
мул аксын,
Зур шатлыклар белђн
 таћ атсын.
  Ић изге телђклђр белђн

 

 

 

Ќир йљзенећ бљтен матурлыгын
Килђ сезгђ бњлђк итђсе,
Дљньядагы ић матур сњзлђрнећ
Ић ќылысын сезгђ ђйтђсе.
Назлар љчен сезне ќиллђр исђ,
Књрер љчен сезне, таћ ата.
Атлагыз сез џаман икђњ бергђ,
Бергђ булыгыз, исђн чагында.

 

 

Стихи на татарском языке
.....................…матур бђйрђме - 55 яшьлек юбилее белђн ихлас књћелдђн котлыйбыз. Якын кешебезгђ књћелебездђге ић саф, матур телђклђребезне - озын гомер, ныклы тазалык, гаилђ иминлеге џђм балаларыныћ, оныкларыныћ игелеген књреп, шатланып яшђвен телибез.
Котлы булсын, ђни, 
туган кљнећ,
Озак яшђ, бул син 
бђхетле.
Яныбызда син булганда 
гына,
Табып була олы бђхетне.

 
............................... 65 яшьлек юбилее белђн ихлас йљрђктђн кайнар тђбриклибез.
Сљекле ђниебезгђ ныклы тазалык, олы бђхет, балаларыныћ игелеген књреп озак яшђвен телибез.
Ќир йљзенећ бљтен матурлыгын,
Килђ, ђни, бњлђк итђсе.
Дљньядагы ић матур сњзлђрнећ,
Ић ќылысын сића ђйтђсе.
Ходай сића сђламђтлек бирсен,
Сызламасын аяк-кулларыћ.
Чирне белмђ, кайгы књрмђ,
Япь-яшь булып калсын књћелећ.
Котлау сђламнђре белђн

 

 15 январьда 70 яшьлек юбилее. Шушы књркђм бђйрђмнђре белђн без аларны чын йљрђктђн кайнар котлыйбыз. Аяз књк йљзе, шомырт чђчђгедђй ак бђхетлђр, кояштай озын гомер, књћел тынычлыгы, балаларыгызныћ игелеген књреп, пар канатлар булып, бергђ-бергђ гљрлђшеп яшђвегезне телибез!
Гомер юлын бергђ башлагансыз,
Ахыргача бергђ њтегез.
Саф хислђрне саклап, тигезлектђ,
Гомер йомгакларын сњтегез.
Ашлар тђмле ђни кулы белђн,
Йортлар ямьле ђти тыны белђн.
Йортыбызныћ утын сњндермичђ,
Яшђгез сез кайгылар књрмичђ.
Юбилей кљннђрендђ олы телђклђр -
Парлы типсен сезнећ йљрђклђр!
Изге телђклђр белђн